Kritéria pro přijímání dětí

Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo

Školní 83,  671 28  Jaroslavice,  tel.: 515 275 145515 275 145 , 739 651 230739 651 230

zs.jaroslavice@zn.orgman.cz, www.zsjaroslavice.cz

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jaroslavice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jaroslavice v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

III.

Jestliže nedojde k přijetí dítěte podle kritéria v bodě II., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

Kritérium Bodové ohodnocení
Trvalý pobyt dítěte* Pobyt v obci Jaroslavice 5
Pobyt v jiné obci 1
Věk dítěte** Dosažení 2 let věku do 31.8. 1
Dosažení 3 let věku do 31. 8. 3
Dosažení 4 let věku do 31. 8. 4
Individuální situace dítěte Dítě se hlásí k celodennímu provozu 1
Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami 1
Sociální potřebnost *** 0 – 3

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území české republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v MŠ a jsou samostatné:

a) děti se samostatně oblékají a svlékají

b) děti se samostatně nají

c) děti jsou čistotné – nemají plenky

d) děti zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků

*** Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitelky – samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebnosti příslušné správní orgány.

IV.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám.

Doložení skutečností je v zájmu zákonného zástupce. Pokud neprokáže nárok v souladu s kritérii, bude posuzován jako zájemce na dalším místě.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

V Jaroslavicích dne 1. září 2015

…………………………………..

ředitelka školy

ZS a MS Jaroslavice

Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Jaroslavice
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2094

 


Znak obce JaroslaviceZrizovatel školy je
obec Jaroslavice